Skupina BESSEY – Kodex chování

Zásady, jimž se musí řídit jednání a rozhodování zaměstnanců skupiny BESSEY, závazně upravují ustanovení tohoto Kodexu chování. Každý ve skupině BESSEY, členové managementu i zaměstnanci, odpovídá za soulad svého jednání se zásadami stanovenými v Kodexu chování. Tento Kodex chování je třeba chápat jako průvodce, který  zaměstnanci usnadňuje orientaci při každodenní pracovní činnosti.

NAŠE ZÁSADY

Zavazujeme se dodržovat platné zákony a jiné obecně závazné právní předpisy a vždy postupovat v jejich rámci. Tento závazek se samozřejmě vztahuje rovněž na platné směrnice a obdobná pravidla, stejně jako uznávaná hodnotová měřítka a zvyklosti kultur a zemí, v nichž  BESSEY působí. 

Respekt, tolerance a čestnost jsou standardními hodnotami pracovních vztahů ve skupině BESSEY. Nestrpíme žádné projevy diskriminace či znevýhodňování na základě barvy pleti, pohlaví, původu, věku, náboženství, zdravotního stavu, rodinného stavu, sexuální orientace nebo státní příslušnosti. Netolerujeme sexuální obtěžování nebo jiné osobní útoky na jednotlivce.

Jsme otevření a čestní, a jsme si plně vědomi své odpovědnosti. Jsme po všech stránkách spolehlivým partnerem. Od svých zaměstnanců očekáváme, že se budou vždy chovat čestně.

Důsledně se řídíme pravidly poctivé hospodářské soutěže ve prospěch všech tržních subjektů.

Dohody s našimi obchodními partnery, které by porušovaly pravidla hospodářské soutěže nebo byly v rozporu s antimonopolními předpisy, jsou přísně zakázány. Zakázáno je zejména následující jednání: 

  • Koordinování činností a dohody s konkurencí ohledně cen, podmínek, rozdělení trhů, zákazníků nebo teritorií, kapacitních nebo výrobních omezení. 
  • Výměna citlivých informací s konkurencí, zahrnující údaje jako jsou například ceny, změny cen, marže, slevy a obraty. 
  • Nedovolené ovlivňování prodejců ve vztahu ke stanovování maloobchodních cen. 
  • Zneužívání dominantního postavení na trhu. 

Skupina BESSEY odmítá všechny formy korupce a úplatkářství. Je přísně zakázáno poskytování darů vyšší hodnoty* nebo peněžních darů a finančních výhod zaměstnancům nebo zástupcům jiných podniků nebo veřejným činitelům. Ve výjimečných případech lze poskytnout dary nižší hodnoty, to však pouze za předpokladu, že jsou přiměřené a neočekává se za ně žádné protiplnění. 

Zaměstnanci skupiny BESSEY nesmějí po obchodních partnerech nebo zástupcích třetích stran za žádných okolností požadovat jakékoli osobní výhody, ani přijímat přísliby, že dostanou nějaké protiplnění. Totéž platí ve vztahu k osobním výhodám ve prospěch třetích stran, např. manželů či partnerů, příbuzných, přátel nebo jiných osob či firem, s nimiž nebo k nimž mají zaměstnanci blízký vztah. 

Všichni zaměstnanci skupiny BESSEY se musejí vyhýbat střetu zájmů. Každý případ potenciálního nebo již nastalého střetu zájmů jsou povinni bezodkladně ohlásit tak, aby daná záležitost mohla být co nejdříve vyřešena. 

*V rámci společnosti Bessey jsou přípustné dary nižší hodnoty ato do částky 50 EUR. Pozor! Je třeba dbát na dodržení případných národních daňových právních předpisů platných v ostatních zemích, kde přípustná výše povolené částky  50 EUR může být nižší nebo nemusí být vůbec povolena.

Všichni zaměstnanci skupiny BESSEY jsou v rámci skupiny povinni zajišťovat rychlou a bezproblémovou výměnu informací. Z hlediska výkonu činnosti relevantní vědomosti, nesmějí být neoprávněně zadržovány, falšovány ani předávány selektivním způsobem. 

S důvěrnými obchodními informacemi nakládá skupina BESSEY zodpovědným způsobem. Ve vztahu k těmto informacím musí být dodržována mlčenlivost, přičemž nesmějí být informace neoprávněně předávány, ani jinak zpřístupňovány třetím stranám, ledaže by k tomu bylo uděleno příslušné oprávnění, nebo by se jednalo o již veřejně přístupné informace. Tato povinnost zachovávat mlčenlivost platí i po skončení pracovního poměru. 

Osobní údaje jsou zjišťovány, zpracovávány nebo předávány třetím subjektům pouze v případech, v nichž to zákon dovoluje. Tyto činnosti podléhají přísným bezpečnostním pravidlům. 

Všechny obchodní transakce musejí být, v souladu se zákonnými předpisy, úplným a bezvadným způsobem dokumentovány a to případně i nad rámec předpisů platných ve skupině BESSEY. 

Všichni zaměstnanci skupiny BESSEY jsou s podnikovými zdroji, jako např. s výrobky, nástroji, softwarem, daty, značkami, logy, duševním vlastnictvím, pracovní dobou a dalšími podnikovými hodnotami, povinni nakládat účelným, šetrným a odpovědným způsobem. Tyto zdroje smějí být využívány výlučně k obchodním účelům a to výhradně ve prospěch firmy BESSEY. 

Jsme si vědomi toho, že základem úspěchu skupiny BESSEY – a proto rovněž ústřední hodnotou podniku – je vynikající kvalita, bezpečnost a spolehlivost našich produktů. Naším cílem je, prostřednictvím našich výrobků a za využití uznávaných systémů řízení kvality, trvale uspokojovat vysoké nároky našich zákazníků na kvalitu. Kvalitu při tom chápeme jako dynamický proces neustálého zlepšování všech s kvalitou souvisejících parametrů. To vyžaduje angažovanost každého jednotlivého zaměstnance. 

Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a podporujeme jejich dodržování. Skupina BESSEY striktně odmítá jakoukoli podobu nucené nebo dětské práce. Uznáváme právo všech zaměstnanců sdružovat se na demokratické bázi v odborech a v souladu s příslušnou vnitrostátní právní úpravou, vytvářet zastoupení zaměstnanců. Všichni zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu. Mzdy a jiné požitky vždy přinejmenším odpovídají příslušným národním a místním zákonným předpisům, resp. jsou nejméně na úrovni obvyklé v příslušných odvětvích/průmyslových oblastech a regionech v rámci národní ekonomiky. 

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je pro skupinu BESSEY hodnotou stěžejního významu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou nedílnou součástí všech provozních procesů, přičemž jsou od samého začátku, počínaje fází plánování, začleněny do procesu zvažování z hlediska technických, ekonomických a sociálních aspektů. Skupina BESSEY usiluje o úplné vyloučení pracovních úrazů. Bez výjimky respektujeme všechny příslušné národní zákony a další předpisy, upravující bezpečnost práce, stejně jako další požadavky, jimiž jsme vázáni. 

Cílem skupiny BESSEY je neustále zvyšovat ohleduplnost firemní činnosti vůči životnímu prostředí a při tom odpovědným a ekologicky šetrným způsobem využívat suroviny a životní prostředí. Dodržování vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů a standardů na ochranu životního prostředí, resp. stanovení si a plnění ještě přísnějších požadavků, je pro nás samozřejmostí. Každý zaměstnanec je přitom odpovědný za šetrné nakládání s přírodními zdroji a za svůj příspěvek k ochraně životního prostředí a klimatu prostřednictvím svého individuálního chování.

Etické zásady a pravidla chování, obsažené v tomto Kodexu chování, představují hlavní součást naší podnikové kultury. Dodržování tohoto Kodexu chování je proto povinností každého zaměstnance skupiny BESSEY. Členové managementu při tom nesou zvláštní odpovědnost, vyplývající z jejich povinností přispívat k implementaci kodexu a jít příkladem ostatním zaměstnancům. 

Porušování zákonů se, bez ohledu na pracovní zařazení nebo funkci, netoleruje nikomu. Každý zaměstnanec může v rámci své každodenní pracovní činnosti zažívat situace přinášející s sebou morální, právní nebo etické problémy. Pro správného rozhodnutí by si v takové situaci měl položit následující otázky:

  • Je moje rozhodnutí legální a je v souladu s podnikovými předpisy a pravidly? 
  • Mohu rozhodnutí učinit v nejlepším zájmu podniku, neovlivněn/a osobními zájmy? 
  • Může být mé rozhodnutí zveřejněno, aniž by to způsobilo problémy? - Bylo by toto rozhodnutí veřejností vnímáno pozitivně?
  • Nedotkne se mé rozhodnutí negativně dobré pověsti podniku? 

V případě, že si stále nejste jistí, obraťte se, prosím, na svého nadřízeného. Jako kontaktní partneři jsou Vám navíc k dispozici rovněž členové managementu personálního oddělení, obchodního managementu a divizní manažeři Vaší příslušné divize.

Tento Kodex chování je předáván každému ze zaměstnanců. Dále je tento Kodex chování dostupný na webových stránkách www.bessey.de

Datum zveřejnění: leden 2020