Grupa BESSEY – Kodeks postępowania

Zasady, które określają postępowanie i decyzje pracowników BESSEY, są w wiążący sposób zdefiniowane w tym kodeksie postępowania. Wszyscy pracownicy BESSEY są odpowiedzialni za postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania. Kodeks ma charakter drogowskazu ułatwiającego podejmowanie decyzji w życiu codziennym. 

NASZE ZASADY

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. To zobowiązanie odnosi się także do obowiązujących wytycznych i norm oraz uznanych wartości w kręgach kulturowych i krajach, w których grupa BESSEY prowadzi działalność.

Szacunek i tolerancja wyznaczają standardy pracy w firmie BESSEY. Nie akceptujemy żadnych przejawów dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na kolor skóry, płeć, pochodzenie, wiek, religię, niepełnosprawność, stan cywilny, orientację seksualną czy narodowość. Nie tolerujemy molestowania seksualnego lub innych osobistych ataków na pojedyncze osoby. Jesteśmy otwarci oraz szczerzy i przejmujemy odpowiedzialność. 

Jesteśmy niezawodnym partnerem we wszystkich aspektach. Oczekujemy od naszych pracowników uczciwego postępowania.

Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. 

Uzgodnienia z naszymi partnerami handlowymi łamiące zasady uczciwej konkurencji oraz porozumienia naruszające prawo antymonopolowe są surowo zabronione. W szczególności dotyczy to:

  • Porozumień i uzgodnień między konkurentami w zakresie cen, warunków, podziału rynków, klientów lub obszarów, ograniczenia mocy lub produkcji.
  • Wymiany wrażliwych informacji między konkurentami, np. na temat cen, zmian cen, marży, rabatów i obrotów.
  • Wywierania niedozwolonego wpływu na dystrybutorów przy ustalaniu cen detalicznych.
  • Nadużywania uprzywilejowanej pozycji rynkowej.

Grupa BESSEY nie akceptuje żadnej formy korupcji i przekupstwa. Wartościowe prezenty* lub prezenty pieniężne oraz korzyści majątkowe dla pracowników lub przedstawicieli naszej firmy bądź osób urzędowych są absolutnie zabronione. W sytuacjach wyjątkowych dozwolone są prezenty o małej wartości, jednak pod warunkiem, że są stosowne i nie oczekuje się w zamian żadnego świadczenia.

Pracownicy grupy BESSEY nie mogą w żadnym wypadku żądać lub przyjmować od kontrahentów lub osób trzecich korzyści osobistej albo jej obietnicy. Dotyczy to także korzyści osobistej na rzecz osób trzecich, np. małżonków lub partnerów, krewnych, przyjaciół lub innych osób lub firm związanych z pracownikiem.

Wszyscy pracownicy grupy BESSEY muszą unikać sytuacji konfliktu interesów. W przypadku potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o nim, aby w szybki sposób móc rozwiązać zaistniałą sytuację.

* Nie dotyczy to mniejszych prezentów o wartości do 50 Euro, należy jednak przestrzegać stosownych krajowych przepisów podatkowych.

Wszyscy pracownicy grupy BESSEY są zobowiązani do szybkiej i sprawnej wymiany informacji wewnątrz firmy. Zabronione jest bezprawne ukrywanie, fałszowanie lub selektywne przekazywanie informacji niezbędnych do wykonywania czynności.

BESSEY obchodzi się w sposób odpowiedzialny z poufnymi informacjami handlowymi. Takie informacje muszą być zachowane w tajemnicy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane, chyba że udzielone zostało stosowne upoważnienie lub chodzi o informacje powszechnie dostępne. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy.

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i udostępniane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przepisami prawa. Dane osobowe są objęte ścisłymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze muszą być w pełnym zakresie i prawidłowo udokumentowane zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w firmie BESSEY.

Od wszystkich pracowników grupy BESSEY oczekuje się oszczędnego i odpowiedzialnego obchodzenia się z zasobami firmy stosownie do ich przeznaczenia, np. z produktami, narzędziami, oprogramowaniem, danymi, markami, logotypami, własnością intelektualną, czasem pracy oraz innymi wartościami firmy. Mogą one być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z wykonywaną pracą.

Jesteśmy świadomi, że wyjątkowa jakość oraz bezpieczeństwo i niezawodność naszych produktów są podstawą sukcesu firmy BESSEY, a tym samym stanowią centralną dewizę naszej działalności. Stawiamy sobie za cel spełniać nieustannie wysokie oczekiwania jakościowe naszych klientów w odniesieniu do naszych produktów w oparciu o uznane systemy zarządzania jakością. Jakość rozumiemy jako dynamiczny proces ciągłego doskonalenia wszystkich działań w zakresie jakości. Wymaga to zaangażowania ze strony każdego pracownika.

Respektujemy prawa człowieka przyjęte na poziomie międzynarodowym i wspieramy ich przestrzeganie. BESSEY kategorycznie odrzuca wszelką formę pracy przymusowej i pracy dzieci. Uznajemy prawo wszystkich pracowników do wstępowania do związków zawodowych oraz tworzenia przedstawicielstw pracowników na zasadach demokratycznych w ramach regulacji wewnątrzpaństwowych. Uznaje się prawo wszystkich zatrudnionych do godziwego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia oraz inne świadczenia odpowiadają co najmniej obowiązującym normom krajowym i lokalnym lub poziomowi w krajowych sektorach gospodarki/branżach i regionach.

Grupa BESSEY przywiązuje dużą wagę do zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia stanowią integralną część wszystkich procesów i są już na początkowym etapie planowania uwzględniane w rozważaniach technicznych, ekonomicznych i socjalnych. BESSEY dąży do całkowitego wyeliminowania wypadków przy pracy. Przestrzega się bez wyjątku wszystkich właściwych przepisów prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz innych wymagań, które mają charakter wiążący.

Celem grupy BESSEY jest ciągłe ograniczanie wpływu jej działalności na środowisko oraz oszczędne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów oraz środowiska. Przestrzeganie krajowych i międzynarodowych postanowień i standardów w zakresie ochrony środowiska oraz przewyższanie ich jest dla nas kwestią oczywistą. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za to, aby oszczędnie obchodzić się z zasobami naturalnymi oraz poprzez swoją postawę przyczyniać się do ochrony środowiska i klimatu.

Zasady etyczne i reguły postępowania określone w kodeksie postępowania stanowią istotę kultury naszej firmy. Każdy pracownik BESSEY jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu postępowania. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na kadrze kierowniczej, która pełni rolę wzoru do naśladowania oraz wspiera przy stosowaniu zasad kodeksu postępowania.

Nie tolerujemy żadnego naruszania przepisów prawa, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

W codziennej pracy każdy pracownik możne znaleźć się w sytuacji, która stwarza dylematy moralne, prawne lub etyczne. Odpowiedzi na poniższe pytania mogą wówczas ułatwić podjęcie właściwej decyzji:

  • Czy decyzja jest zgodna z prawem i zasadami obowiązującymi w firmie?
  • Czy mogę podjąć decyzję w najlepszym interesie firmy bez obawy, że wpływ na decyzję będą miały także interesy osobiste?
  • Czy decyzję można podać do publicznej wiadomości bez obawy, iż spowoduje to problemy, oraz czy decyzja spotkałaby się z aprobatą opinii publicznej?
  • Czy decyzja nie wpłynie na utratę reputacji przez firmę?

W razie wątpliwości należy zwrócić się do swojego przełożonego. Wsparciem służą także kierownik działu personalnego, kierownictwo firmy a także kierownicy danego obszaru.

Kodeks postępowania otrzymuje każdy pracownik.

Data publikacji: styczeń 2019