BESSEY grupp – Uppförandekod

De principer som gäller för BESSEY-anställdas agerande och beslut fastslås som bindande i denna uppförandekod. Alla på BESSEY, både chefer och anställda, är skyldiga att uppföra sig i enlighet med de principer som har fastställts i uppförandekoden. Uppförandekoden är avsedd att användas som vägledning i det dagliga arbetet. 

VÅRA PRINCIPER

Vi åtar oss att beakta och efterfölja gällande lagar och föreskrifter. Detta åtagande gäller också för gällande riktlinjer och ledande principer samt vedertagna värdestandarder i de kulturkretsar och länder som BESSEY-gruppen agerar i.

Respekt och tolerans präglar vad som gäller för arbetsmiljön på BESSEY. Vi accepterar ingen som helst form av diskriminering på grund av hudfärg, kön, härkomst, ålder, religion, handikapp, civilstånd, sexuell orientering eller nationalitet. Vi tolererar inga sexuella övergrepp eller övriga personliga attacker mot enskilda personer.

Vi är öppna och ärliga och tar vårt ansvar på allvar. Vi är en i alla avseenden pålitlig partner. Vi förväntar oss av våra anställda att de handlar hederligt.

Vi godkänner reglerna för en rättvis konkurrens till gagn för alla aktörer på marknaden.

Konkurrensbegränsande överenskommelser med våra affärspartners och uppgörelser i strid med konkurrenslagen är absolut förbjudna. Detta gäller i synnerhet:

  • Avtal och uppgörelser med konkurrenter angående priser, villkor, uppdelning av marknader, kunder eller regioner, kapacitets- eller produktionsbegränsningar.
  • Utbyte med konkurrenter angående sensibel information som t.ex. priser, prisändringar, marginaler, rabatter och omsättningar.
  • Otillbörlig påverkan av återförsäljarna avseende detaljhandelspriserna.
  • Missbruk av en dominerande position på marknaden.
BESSEY-gruppen förkastar alla former av korruption och mutor. Värdefulla presenter* eller penninggåvor och finansiella fördelar för medarbetare eller representanter för andra företag eller tjänstemän är absolut förbjudna. I undantagsfall kan presenter av lågt värde ges, men under förutsättning att de är rimliga och att inget förväntas i gengäld.

Under inga omständigheter får anställda i BESSEY-gruppen begära personliga fördelar från affärspartner eller tredje part eller acceptera löftet om att få något i gengäld. Detsamma gäller för personliga fördelar för tredje part, t.ex. makar eller partner, släktingar, vänner eller andra närstående personer eller företag.

Alla anställda i BESSEY-gruppen ska undvika intressekonflikter. Om en potentiell eller faktisk intressekonflikt föreligger ska de meddela detta genast för att frågan ska kunna lösas snabbt..

* Små presenter med ett värde på 50 EUR lämnas obeaktade, men här kan det vara nödvändigt att beakta eventuellt nationella skatterättsliga bestämmelser.

Alla anställda i BESSEY-gruppen är skyldiga att säkerställa snabbt och smidigt informationsutbyte inom företaget. Kunskaper som är relevanta för verksamheten får inte orättmässigt undanhållas, förfalskas eller lämnas vidare selektivt.

BESSEY hanterar konfidentiella affärsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Sådan information får inte avslöjas och inte spridas obefogat eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part, om inte motsvarande tillstånd har getts eller om det inte handlar om allmänt tillgänglig information. Denna sekretesskyldighet fortsätter att gälla även efter det att anställningsavtalet har upphört.

Vi samlar in, behandlar eller lämnar ut personuppgifter endast såvida detta är tillåtet enligt lag. Personuppgifter omfattas av stränga skyddsbestämmelser.

Alla affärstransaktioner ska dokumenteras fullständigt och felfritt i enlighet med lagbestämmelserna samt de bestämmelser som gäller på BESSEY.

Alla anställda i BESSEY-gruppen uppmanas att utnyttja företagets resurser ändamålsenligt, sparsamt och ansvarsfullt, t.ex. produkter, verktyg, programvara, data, märken, logotyper, immateriell egendom, arbetstid samt ytterligare resurser. Dessa får endast användas för affärsändamål.

Vi är medvetna om att våra produkters utmärkta kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet utgör grunden för BESSEYs framgång och därmed en central företagsprincip. Vi strävar efter att alltid uppfylla våra kunders höga krav på kvaliteten på våra produkter under iakttagande av vedertagna kvalitetssystem. Vi uppfattar kvalitet som en dynamisk process av kontinuerlig förbättring av alla kvalitetsrelaterade prestationer. För detta behövs varje anställds engagemang.

Vi respekterar de internationellt vedertagna mänskliga rättigheterna och stödjer deras iakttagande. BESSEY motsätter sig absolut alla former av tvångs- och barnarbete. Vi erkänner alla anställdas rätt att gå med i fackföreningar och bilda arbetstagarorgan på demokratisk bas inom ramen för nationella bestämmelser. Vi erkänner rätten till skälig lön för alla anställda. Lön och övriga förmåner motsvarar minst de aktuella nationella och lokala lagstadgade standarderna resp. de nationella ekonomiska sektorernas/branchernas och regionernas nivå.

BESSEY-gruppen fäster stor vikt vid de anställdas hälsa och säkerhet. Arbetarskydd och hälsoskydd utgör en integrerad del av alla förfaranden och ingår från början – redan i planeringsskedet – i de tekniska, ekonomiska och sociala övervägandena. BESSEY strävar efter att undvika alla olycksfall i arbetet. Alla tillämpliga nationella lagar och föreskrifter om säkerhet på arbetsplatsen samt andra krav som vi är bundna av iakttas utan undantag.

BESSEY-gruppen har som mål att kontinuerligt förbättra sin affärsverksamhets miljöförenlighet och utnyttja råämnena och miljön på ett skonsamt och ansvarsfullt sätt. Det är självklart för oss att de nationella och internationella lagbestämmelserna och standarderna avseende miljön iakttas eller överträffas. Varje anställd är skyldig att behandla naturresurserna skonsamt och att genom sitt individuella agerande bidra till att skydda miljön och klimatet.

De etiska principerna och beteendereglerna i denna uppförandekod utgör en central del av vår företagskultur. Varje anställd på BESSEY är därför skyldig att iaktta uppförandekoden. Cheferna har ett särskilt ansvar genom sin förebildfunktion och sitt stöd vid tillämpningen.

Lagbrott tolereras inte – oavsett positionen i hierarkin. I det dagliga arbetet kan varje anställd hamna i en situation där de möter moraliska, rättsliga eller etiska problem. Följande frågor kan underlätta beslutsfattandet:

  • Är beslutet legalt och i enlighet med företagets regler?
  • Kan jag fatta beslutet i företagets bästa intresse och oberoende av personliga intressen?
  • Kan beslutet offentliggöras utan att problem uppstår och skulle allmänheten ställa sig positiv till beslutet?
  • Upprätthålls företagets goda rykte genom beslutet? Om du är osäker: kontakta din överordnad.


Dessutom kan du ta kontakt med personalavdelningen, företagsledningen och enhetscheferna i din enhet.
Denna uppförandekod överlämnas till varje anställd.

Publiceringsdatum: Januari 2019